ʻōlena

41 x 14 kapa dyed with ʻōlena, kukui hili, pa'u